MAKİNA PARKURU

Süprem Makine Parkuru
Adet Pus Fein Sistem Marka
2 30 28 90 CHANGDAE
25 34 28 102 CHANGDAE
9 38 10 102 CHANGDAE
32 32 28 96 ORİZİO
11 32 28 96 HONGJİ
Polar Makine Parkuru
Adet Pus Fein Sistem Marka
10 34 20 136 HONGJİ
10 30 20 120 HONGJİ
         
         
         
3 İplik Makine Parkuru
Adet Pus Fein Sistem Marka
10 32 20 96 HONGJİ
3 32 20 102 TERROT
         
         
         
Havlu Makine Parkuru
Adet Pus Fein Sistem Marka
11 30 20 44 HONGJİ
28 30 20 44 HONGJİ
         
         
         
Ribana - İnterlok Makine Parkuru
Adet Pus Fein Sistem Marka
4 36 18 72 ORİZİO Ribana
4 34 24 96 S.YONG İnterlok
2 34 28 120 S.YONG İnterlok
12 30 18 54 TERROT
22 30 20 84 TERROT
4 30 28 54 TERROT
4 30 24 84 TERROT
Welsoft Makine Parkuru
Adet Pus Fein Sistem Marka
10 26 16 32 KEUMYONG